Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in hier gegeven betekenis gebruikt, tenzij hier anders aangegeven.

1.2 Account: de unieke identificatie waarmee Vriend toegang heeft tot zijn Persoonsgegevens. Het account is beveiligd met een wachtwoord. Het Account is een bewijs van de overeenkomst tussen Vriend en Stichting Schu-y-i-ij-t en nader uiteengezet in artikel 4 Voorwaarden.

1.3 Informatie: de informatie en producten die Stichting Schu-y-i-ij-t aanbiedt aan Vrienden al dan niet middels de Website. Stichting Schu-y-i-ij-t behoudt zich het recht voor Informatie te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen.

1.4 Gegevens: gegevens, waaronder Persoonsgegevens alsmede informatie en technische data, inclusief beeldmateriaal, in de breedste zin van het woord.

1.5 Bestand: een georganiseerde verzameling van Gegevens en Persoonsgegevens welke bewaard wordt op een beveiligde server voor Stichting Schu-y-i-ij-t .

1.6 Mededeling: een bericht, kennisgeving of verzoek van Stichting Schu-y-i-ij-t die aan een Vriend gedaan wordt via e-mail, post, telefonisch of via social media. Een schriftelijke Mededeling kan ook per e-mail worden gedaan en komt dezelfde bewijswaarde toe.

1.7 Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Stichting Schu-y-i-ij-t en Vriend.

1.8 Persoonsgegevens: direct herleidbare gegevens tot Vrienden die feitelijke informatie over die Vrienden geven, zoals, maar niet beperkt tot naam, voornaam, postadres, e-mail adres, geboortedatum, geslacht.

1.9  Stichting Schu-y-i-ij-t is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  411 89122, gevestigd te Bunschoten, statutair adres Mozartstraat 34, 5732 JP.

1.10 Stichting Schu-y-i-ij-t :  De Stichting zet zich in om informatie over en voor vroegere en huidige geslachten Schu-y-i-ij-t samen te brengen, beschikbaar te stellen en te delen en de onderlinge contacten onderling te bevorderen.

1.11 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.

1.12 Vriend(en): Een natuurlijk persoon die Stichting Schu-y-i-ij-t wenst te steunen door zich te registreren als Vriend. Vrienden kunnen gebruik maken van Informatie indien Stichting Schu-y-i-ij-t deze aanbiedt. Vriend is een mannelijk woord maar Vrienden kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.

1.13 Website: De website met domeinnaam www.schuit.info.

 

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Schu-y-i-ij-t en Vriend, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen in onderling overleg uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Voorwaarden worden in het aanmeldingsproces, voor definitieve inschrijving, langs elektronische weg aan de aspirant Vriend ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat hij deze op een eenvoudige manier kan inzien en opslaan voor latere raadpleging.

2.2 Stichting Schu-y-i-ij-t is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking van de wijziging. Indien Vriend een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden zijn Vriendmaatschap opzeggen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Vriend wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Ongeldigheid (nietigheid of vernietiging) van een individuele bepaling heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van de Voorwaarden. Partijen zullen dan samen een vervangende regeling treffen, die de strekking van de vervallen bepaling zo dicht mogelijk benadert als rechtens toelaatbaar is.

2.5 Overeenkomsten tussen Stichting Schu-y-i-ij-t en een Vriend worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting Schu-y-i-ij-t is aangegeven en bevestigd door Vriend.

2.6 Het nalaten door Stichting Schu-y-i-ij-t om nakoming van een bepaling in deze Voorwaarden te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Stichting Schu-y-i-ij-t uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

 

3. Dienstverlening Stichting Schu-y-i-ij-t: verstrekken informatie en katalysator voor communicatie

3.1 Stichting Schu-y-i-ij-t doet onderzoek en verstrekt informatie over de 3 meestvoorkomende schrijfvormen van de geslachtsnaam (Schuyt, Schuit en Schuijt), en is tevens een netwerk organisatie. Er is geen sprake van een volmacht, of last tussen Vriend en Stichting Schu-y-i-ij-t, noch wordt deze door Stichting Schu-y-i-ij-t aanvaard.

3.2 Stichting Schu-y-i-ij-t helpt de Vrienden met het opzetten van communicatie tussen meerdere Vrienden en kan worden gezien als katalysator. Stichting Schu-y-i-ij-t voert geen communicatie namens Vriend, maar stelt Vriend in staat een dialoog aan te gaan met elkaar. Stichting Schu-y-i-ij-t is geen tussenpersoon en neemt geen inhoudelijk belang over van de Vriend.

 

4. Acceptatie en Account

4.1 Een bezoeker, die een natuurlijk persoon is en geïnteresseerd om Vriend te worden dient voorafgaand aan het verzoek om Vriend te worden eerst kennis te nemen van deze Voorwaarden en informatie die Stichting Schu-y-i-ij-t op de Website verstrekt zorgvuldig door te nemen. Het is enkel na uitdrukkelijke schriftelijke gerichte toestemming toegestaan om bedrijfsmatig, of in opdracht van een bedrijf Vriend te worden van Stichting Schu-y-i-ij-t, en dan alleen na kennisneming en onvoorwaardelijke acceptatie van onderhavige Voorwaarden.

4.2 Een bezoeker kan een Account aanvragen door deze online aan te vragen. Stichting Schu-y-i-ij-t zal na validatie een inlogcode toezenden, waarmee het Account kan worden geactiveerd naar het door het bezoeker althans aspirant-Vriend opgegeven e-mailadres, waarna Vriend registratieformulier volledig in kan vullen.

4.3 Om Vriend te kunnen worden moet de persoon op het moment van aanvragen minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en volledig beschikkingsbevoegd zijn. Stichting Schu-y-i-ij-t is bevoegd contact op te nemen met de geïnteresseerde, Vriend kan verzoeken dat hij nader bewijs levert van zijn leeftijd en beschikkingsbevoegdheid. Deze nadere bewijsmiddelen worden niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van betrokkene. Vrienden zijn gehouden om hieraan volledige medewerking te verlenen.

4.4 Het Account komt tot stand nadat Vriend aan Stichting Schu-y-i-ij-t de toegezonden activatiecode heeft gebruikt om het Account te activeren. Om gebruik te kunnen maken van de Informatie van Stichting Schu-y-i-ij-t, dient vooraf in te worden gestemd met de Voorwaarden. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de Informatie indien de Voorwaarden niet aanvaard zijn. Indien iemand feitelijk gebruik maakt van een Dienst wordt deze derde vermoed voorafgaand aan het gebruik met de Voorwaarden te hebben ingestemd. Nadat Stichting Schu-y-i-ij-t een Account heeft gevalideerd is de ontvanger Vriend.

4.5 Alle aanbiedingen, inclusief het aanbod om Vriend te worden van Stichting Schu-y-i-ij-t, zijn vrijblijvend.

4.6 Voor zover Stichting Schu-y-i-ij-t gebruik maakt van aanbiedingen of offertes gelden deze niet automatisch voor toekomstige Informatie. Delen van offertes gelden niet automatisch als zelfstandige offertes.

4.7 Stichting Schu-y-i-ij-t geeft door een Mededeling te kennen of ze een Vriend accepteert. Acceptatie is voor Stichting Schu-y-i-ij-t nimmer verplicht en Stichting Schu-y-i-ij-t is niet op enige wijze gehouden een afwijzing te motiveren of te herzien.

4.8 De Vriend wordt bij aanmelding gevraagd om een donatie aan Stichting Schu-y-i-ij-t te voldoen. De betaling vervalt onherroepelijk en definitief aan Stichting Schu-y-i-ij-t. Restitutie van betalingen vindt niet plaats wanneer een Vriend zijn registratie beëindigt, tenzij er volgens het bestuur van Stichting Schu-y-i-ij-t sprake is van buitengewone omstandigheden. De Vriend dient de buitengewone omstandigheden ten genoegen van Stichting Schu-y-i-ij-t aan te tonen door middel van objectief bewijs. Een donatie is niet verplicht.

4.9 Beëindiging van een Account geldt als een beëindiging in de zin van artikel 10 Voorwaarden tenzij Stichting Schu-y-i-ij-t uitdrukkelijk anders aangeeft.

 

5. Toestemming verwerken Gegevens

5.1 Om Vriend in het bestand te kunnen opnemen, heeft Stichting Schu-y-i-ij-t Gegevens van de Vriend nodig waaronder Persoonsgegevens. Deze Gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in het Bestand. Stichting Schu-y-i-ij-t heeft de Stichting aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

5.2 Stichting Schu-y-i-ij-t verplicht zich tot geheimhouding van de Persoonsgegevens van Vrienden, met inachtneming van het bepaalde in 5.3. Stichting Schu-y-i-ij-t heeft met zorg haar Dienst vorm gegeven en passende technische en organisatorische maatregelen genomen in haar streven te voorkomen dat onbevoegden, waaronder doch niet beperkt tot hackers en/of crackers, toegang krijgen tot het Bestand. Stichting Schu-y-i-ij-t zal de Gegevens die ze verzamelt alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

a) Om Vrienden nieuwsberichten toe te sturen over de activiteiten die Stichting Schu-y-i-ij-t heeft ondernomen;
b) Om donaties en betalingen van Vrienden te kunnen verwerken;
c) Om Vrienden toegang tot het Account te verlenen tot de Website;
d) Om onderzoek te doen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden op zodanige wijze dat de uit het onderzoek voortvloeiende Gegevens niet zijn te herleiden tot individuele Vrienden;
e) Om Vrienden uitnodigingen te sturen voor deelname aan evenementen van Stichting Schu-y-i-ij-t;
f) Om Vrienden in de toekomst te kunnen informeren over andere producten en Informatie van Stichting Schu-y-i-ij-t;
g) Om bij door Vriend of Stichting Schu-y-i-ij-t aangegeven veranderingen te zorgen voor registratie die overeenstemt met de Stichting Schu-y-i-ij-t bekende Gegevens;

5.3 Het Bestand wordt uitsluitend ten behoeve van de realisatie van in artikel 5.2 omschreven doelstellingen van Stichting Schu-y-i-ij-t aangehouden.

 

6. Zorgvuldige omgang met Gegevens en informatie

6.1 Stichting Schu-y-i-ij-t streeft ernaar om naar beste inzicht en vermogen alle Vrienden te ondersteunen. Stichting Schu-y-i-ij-t verstrekt informatie op grond van de op dat moment aan Stichting Schu-y-i-ij-t bekende stand der wetenschap en op basis van (openbaar) onderzoek en de door Vrienden verstrekte Gegevens. De door Stichting Schu-y-i-ij-t verstrekte informatie aan Vrienden, is algemeen. Gebruik van informatie op de Website is voor eigen rekening en risico van de Vriend. Stichting Schu-y-i-ij-t staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de Gegevens op de Website, zoals eveneens vermeld is in de Disclaimer.

6.2 De Vriend staat ervoor in dat de door hem verstrekte Gegevens correct, volledig en actueel zijn. Om Gegevens actueel te houden biedt Stichting Schu-y-i-ij-t Vrienden desgewenst toegang tot zijn eigen Gegevens bijvoorbeeld bij de Website middels aan hem toegekende Account met unieke wachtwoord en inlognaam. De Vriend is gehouden wijzigingen van zijn Persoonsgegevens waaronder zijn adres en e-mailadres zo snel mogelijk te melden aan Stichting Schu-y-i-ij-t. Behoudens voornoemde mededeling stemt Vriend ermee in dat Stichting Schu-y-i-ij-t het door de Vriend laatst opgegeven contactadres voor actueel en valide kan en mag houden.

6.3 Indien Vriend aan Stichting Schu-y-i-ij-t informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

6.4 De Vriend is verplicht tot geheimhouding van het aan hem toegekende wachtwoord en Account. Geheimhouding houdt in dat de Vriend verantwoordelijkheid draagt om alles te doen om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord van het account dat Vriend gebruikt om de Informatie af te nemen, geheim te houden. In dit opzicht begrijpt Vriend dat hij ten opzichte van Stichting Schu-y-i-ij-t hoofdelijk verantwoordelijk is voor alle gevolgen die met zijn account plaatsvinden en schade die direct of indirect daaruit voortvloeit. Vanwege deze verantwoordelijkheid is het ook van groot belang dat de Vriend die merkt of vermoedt dat anderen zonder toestemming zijn Gegevens gebruiken of veranderen, onmiddellijk actie onderneemt door Stichting Schu-y-i-ij-t via het e-mailadres info@schuit.info hiervan op de hoogte te brengen.

6.5 Stichting Schu-y-i-ij-t kan van de Vriend verlangen dat hij nader bewijs levert van de correctheid en volledigheid van de door hem verstrekte Gegevens, wanneer Stichting Schu-y-i-ij-t reden ziet om een onderzoek te doen. Een voorbeeld is de situatie waarin Stichting Schu-y-i-ij-t vermoedt dat de Gegevens niet correct zijn, maar automatisch gegenereerd. De door de Vriend verstrekte bewijsmiddelen worden bewaard totdat het onderzoek van Stichting Schu-y-i-ij-t is afgelopen en daarna vernietigd. Deze Gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de voorafgaande toestemming van de Vriend, tenzij er sprake blijkt te zijn van identiteitsfraude, misbruik of bedrog.

 

7. Fair Use Policy

7.1 Vrienden dienen op verantwoorde wijze gebruik te maken van de Website en van door Stichting Schu-y-i-ij-t aangeboden Informatie. Het is verboden de Informatie, de Website en overige producten van Stichting Schu-y-i-ij-t op dergelijke wijze te gebruiken waardoor:

a) beschadigingen kunnen optreden in de systemen van Stichting Schu-y-i-ij-t en/of derden;
b) verstoringen in de bereikbaarheid en de werking van de Website kunnen ontstaan.

7.2 Vrienden zorgen dat beschadigingen, verstoringen of andere onoorbare wijze van gebruikmaking niet het gevolg is van misconfiguratie en/of gebruikmaking van een daartoe onbedoelde mogelijkheid aan dier zijde.

7.3 Het is verboden om de Informatie voor onwettige, onrechtmatige en/of onbehoorlijke praktijken te benutten of in strijd met de Voorwaarden. Hieronder vallen in elk geval docht niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:

a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
b) het al dan niet via een automatisch script verrichten van actieve portscans naar Stichting Schu-y-i-ij-t of Vrienden;
c) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
d) het versturen van spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan Vrienden, bezoekers van de Website. Hieronder valt ook het via de Website (ongevraagd) verspreiden, of indirect voor derden mogelijk te maken om te verzenden van reclameboodschappen en overige ongewenste mededelingen aan Instellingen;
e) het bewaren op, toevoegen aan, bewerken op, of verspreiden via de Website van Gegevens van pornografische aard of anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
f) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van Vrienden bezoekers of Instellingen;
g)  verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
h) dreigementen;
i) opslag en verspreiding van virussen, worms, spyware, malware, adware en/of overige destructieve activiteiten;
j)  het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Stichting Schu-y-i-ij-t en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

7.4 Stichting Schu-y-i-ij-t behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Stichting Schu-y-i-ij-t erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat  dat middels de Informatie inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Voorwaarden Stichting Schu-y-i-ij-t en/of de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Informatie, en de (indirect) samenhangende Gegevens te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten.

7.5 Onverminderd enig ander recht van Stichting Schu-y-i-ij-t, geldt dat indien een Vriend in strijd handelt met een bepaling in onderhavig artikel, hij de Voorwaarden en daarmee de Fair Use Policy schendt en de Stichting Schu-y-i-ij-t dientengevolge gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

a) door de Vriend geplaatste Gegevens aan te passen of te verwijderen;
b) de Vriend alle toegang tot de Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
c) het Account van de Vriend te bevriezen;
d) de Informatie aan de Vriend op te schorten, totdat overleg met de bewuste Vriend tot een voor Stichting Schu-y-i-ij-t bevredigende oplossing heeft geleid. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Stichting Schu-y-i-ij-t zich het recht voor de Informatie geheel te staken en alle overeenkomsten met de Vriend met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zoals vermeld in artikel 10 Voorwaarden;
e) de boete te innen zoals uiteengezet in artikel 12 Voorwaarden.

7.6 Vrienden en Anonieme Vrienden erkennen dat Stichting Schu-y-i-ij-t beperkingen heeft in diens mogelijkheden en verplichtingen om actief Gegevens en informatie voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Stichting Schu-y-i-ij-t staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Gegevens van Vrienden.

7.7 Stichting Schu-y-i-ij-t en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Vrienden/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 7.4 door en/of ten behoeve van Stichting Schu-y-i-ij-t genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 7.4 door en/of ten behoeve van Stichting Schu-y-i-ij-t genomen maatregelen onverkort van toepassing.

7.8 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Vrienden dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Stichting Schu-y-i-ij-t, zoals uiteengezet in artikel 7.4, heeft Stichting Schu-y-i-ij-t overeenkomstig artikel 10 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Stichting Schu-y-i-ij-t tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

 

8. Betaling

8.1 Wanneer een Informatie niet kosteloos wordt uitgevoerd, moeten facturen van Stichting Schu-y-i-ij-t betaald worden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, ofwel binnen 14 dagen na uitvoeren van de Informatie.

8.2 De Vriend zal, bij constatering van missende of foutieve betaalgegevens Stichting Schu-y-i-ij-t hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

8.3 In geval van te late betaling, uitblijven van betaling of niet nakoming van andere verplichtingen of verbintenissen van de Vriend zal Stichting Schu-y-i-ij-t de volgende kosten in rekening te brengen welke zij reeds nu kenbaar maakt.

8.4 Is Vriend in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

8.5 Indien een factuur niet uiterlijk op de vervaldatum volledig wordt betaald, is de Vriend aan Stichting Schu-y-i-ij-t, behoudens wettelijke beperkingen, de wettelijke rente voor consumententransacties (niet-handelstransacties), over het nog openstaande factuurbedrag verschuldigd. De wettelijke rente wordt per maand berekend waarbij de door Vriend verschuldigde rente per maand voor een volle maand wordt gerekend.

8.6 Is Vriend in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Vriend.

 

9. Klachten

9.1 Stichting Schu-y-i-ij-t streeft er naar om alle Vrienden correct te behandelen. Klachten over de verrichte Informatie door Stichting Schu-y-i-ij-t dienen door de Vriend binnen 14 dagen na ontdekking, of binnen 30 dagen na verrichten van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stichting Schu-y-i-ij-t of naar het e-mailadres info@schuit.info van Stichting Schu-y-i-ij-t worden gestuurd. Indien de klacht een ingebrekestelling bevat dient deze te voldoen aan het bepaalde in artikel 11.7 Voorwaarden, zodat Stichting Schu-y-i-ij-t in staat is adequaat te reageren.

9.2 Stichting Schu-y-i-ij-t heeft zich tot doel gesteld om ingediende klachten zorgvuldig te verwerken. Stichting Schu-y-i-ij-t bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft. Stichting Schu-y-i-ij-t kan, indien zij hiertoe aanleiding ziet, verzoeken om aanvullend bewijs of feitelijke onderbouwing van de klacht te leveren binnen 14 kalenderdagen of een door Stichting Schu-y-i-ij-t nader te stellen redelijke termijn. De Vriend of indiener zal hierbij steeds zijn volledige medewerking verlenen. Indien aan haar verzoek naar het oordeel van Stichting Schu-y-i-ij-t door een Vriend niet of onvolledig navolging is gegeven, wordt de klacht afgewezen. Stichting Schu-y-i-ij-t zal een dergelijke afwijzing melden aan de betrokken Vriend en indien van toepassing aan de indiener van de klacht als bedoeld onder artikel 9.3 sub c).

9.3 Om in behandeling te worden genomen dient een klacht in elk geval aan de volgende eisen te voldoen:

a) de Persoonsgegevens waaronder naam, adres, e-mail telefonische contactgegevens van de betrokken Vriend. Anonieme of algemene klachten, die deze Gegevens niet bevatten worden nooit in behandeling genomen;
b) de indieningsdatum van de klacht. De indieningsdatum kan niet eerder zijn dan de datum van versturen van de klacht naar Stichting Schu-y-i-ij-t;
c) wanneer iemand namens een Vriend een klacht indient, zal bovendien naam en contactgegevens van de verantwoordelijke Vriend namens wie de klacht wordt ingesteld dienen te worden vermeld, op gelijke wijze als 3 sub a) omschreven. In een dergelijk geval is het verplicht om een authentieke en rechtsgeldige machtiging bij de klacht te voegen, wil een klacht in behandeling kunnen worden genomen;
d) een begrijpelijke omschrijving van de klacht;
e) een duidelijke omschrijving de ondernomen actie door Vriend om tot een oplossing te komen;
f) een overzicht van de gevoerde correspondentie met Stichting Schu-y-i-ij-t voor zover deze verband houdt met de klacht alsmede de relevante bewijsstukken. De klacht vermeldt in elk geval een limitatief en volledig overzicht van de voornoemde stukken;
g) een duidelijke omschrijving en onderbouwing van de oplossing welke Vriend als redelijk en passend ziet om de klacht te verhelpen. Daarbij wordt minimaal omschreven welke handelingen Vriend van Stichting Schu-y-i-ij-t wenst.

Indien een klacht aan een of meerdere van bovengenoemde vereisten niet (volledig) voldoet, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Stichting Schu-y-i-ij-t maakt van afwijzing van een klacht die op het voorgaande berust geen melding naar indiener van de klacht. Wanneer Vriend of indiener hierom verzoekt kan Stichting Schu-y-i-ij-t besluiten, onder voorwaarde dat voldaan is aan het bepaalde onder 3 sub a) en c), om te bevestigen dat een dergelijke afwijzing heeft plaatsgevonden.

9.4 Indien een klacht volledig is, bevestigt Stichting Schu-y-i-ij-t de klager dat de klacht in behandeling is genomen en dat hij binnen 8 weken, of binnen 3 maanden na indiening van de klacht een schriftelijke reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

9.5 Indien Stichting Schu-y-i-ij-t van mening is dat een klacht gegrond is, zal Stichting Schu-y-i-ij-t passende maatregelen treffen al dan niet in overleg met Vriend.

 

10. Opschorting, opzegging en ontbinding

10.1 Zowel Vriend als Stichting Schu-y-i-ij-t zijn gerechtigd overeenkomsten op te zeggen met een opzegtermijn van 14 dagen.

10.2 De Vriend dient per e-mail met leesbevestiging op te zeggen.

10.3 Ongeacht de reden of wijze waarop een Overeenkomst eindigt zal:

a) de Vriend het gebruik van de Informatie op het moment van beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen;
b) de Vriend direct na beëindiging van het Account de door Stichting Schu-y-i-ij-t verstrekte Gegevens alsmede de wachtwoorden die in het kader van Overeenkomst zijn verstrekt, teruggeven en alle kopieën waar hij direct of indirect over beschikt vernietigen.
c) Stichting Schu-y-i-ij-t zal het Account innemen en/of blokkeren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
d) Stichting Schu-y-i-ij-t gerechtigd zijn Vriend beëindigingkosten in rekening te brengen indien er sprake is van meer dan de gebruikelijke kosten;
e)  iedere verplichting die expliciet, of impliciet , van kracht dient te blijven, onverkort van kracht blijven.

10.4 Stichting Schu-y-i-ij-t bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stichting Schu-y-i-ij-t op de Vriend onmiddellijk opeisbaar. Indien Stichting Schu-y-i-ij-t de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Stichting Schu-y-i-ij-t aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen nader in deze bepaling is uiteengezet.

11.2 Stichting Schu-y-i-ij-t is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, onder voorwaarde dat deze ontstaat door een tekortkoming of onrechtmatig handelen welke aantoonbaar toerekenbaar is aan Stichting Schu-y-i-ij-t, waarbij de hoogte van de aansprakelijkheid steeds beperkt zal zijn tot maximaal de hoogte van het bedrag door Vriend aan Stichting Schu-y-i-ij-t betaalde bedrag. In het geval dat een assuradeur aan Stichting Schu-y-i-ij-t een uitkering heeft verstrekt is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan Stichting Schu-y-i-ij-t.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

11.4 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover Vriend aantoonbaar maakt dat de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;

11.5 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Schu-y-i-ij-t aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stichting Schu-y-i-ij-t toegerekend kunnen worden;

11.6 de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Vriend aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

12. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van die informatie.

 

13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde behoudt Stichting Schu-y-i-ij-t zich alle intellectuele en industriële rechten en bevoegdheden voor.

 

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Partijen zullen zich bij een geschil eerst inspannen om onderling in goed overleg tot een oplossing te komen.

14.2 Op elke overeenkomst tussen Stichting Schu-y-i-ij-t en Vriend is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.